Speerpunten notitie dorpsontwikkeling: overige dorpsontwikkeling
 
Huidige situatie:
De leefbaarheid van het dorp wordt door de bewoners als erg belangrijk ervaren. Op de bewonersbijeenkomst kwamen allerlei uiteenlopende ideeën omhoog om dit nog verder te vergroten.
Er zijn bijvoorbeeld een aantal braakliggende terreinen waar mogelijk een andere functie voor kan worden bedacht.
Het parkeren rond de horeca en bestaande winkelgebied wordt door sommigen als te beperkt gezien.
Kleine ambachtelijke maakindustrie is slechts in beperkte mate aanwezig.

Gewenste situatie:
Braakliggende terreinen krijgen een functie.
Voldoende parkeergelegenheid.
Stimuleren burger initiatieven

De weg tot de gewenste situatie:
De mensen die ideeën hebben tot verdere verbetering van de dorpsontwikkelingen benaderen hoe het e.e.a. handen en voeten te geven.
Namens het dorp onze wensen en ideeën kenbaar maken aan beleidsmakers bij de gemeente en/of provincie.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek