Speerpunten notitie Aantrekkelijkheid Halle
 
Huidige situatie:
Halle wordt op dit moment gekenmerkt door leegstand van winkelpanden in de Dorpsstraat. Dit is een doorn in het oog voor vele dorpsbewoners (het onderdeel leegstand werd op de Dorpsbijeenkomst van 23 januari 2017 met 53 keer veruit het meest genoemd in het thema Dorpsontwikkeling). Dit zorgt er mede voor dat Halle niet gezellig oogt. Maar ook het gebrek aan kunst, beplanting in de straten en bijvoorbeeld de parkeerplek naast Restaurant Zaal Nijhof maken dat Halle er niet aantrekkelijk uitziet.
Naast een gezellige uitstraling is er onder Hallenaren ook in sociale zin behoefte aan een aantrekkelijk en sfeervol dorp. Uit de suggesties tijdens de Dorpsbijeenkomst is samen te vatten dat men graag het volksfeest, evenementen en MKB-bedrijven (zoals een bakkerij, bierbrouwerij of dorpsboerderij) in het dorp ziet. Plekken om elkaar te ontmoeten zijn er op dit moment al in Halle, maar niet iedereen kent de locaties.
 
Gewenste situatie:
Een veilige gezellige dorpsstraat waar het voor alle weggebruikers veilig is, voorzien van een trottoir waar ook rolstoelgebruikers en ouderen veilig gebruik van kunnen maken. Waar de snelheid in verhouding komt de functie van de straat: een dorpsstraat met schoolgaande kinderen waar 30 km per uur niet zou misstaan.
 
De weg tot de gewenste situatie:
De verkeersveiligheid handhavende partijen bewegen tot snelheid beperkende maatregelen. Dit zou kunnen met een verlaging naar 30 km en/of handhavingsmaatregelen zoals flitspalen of waarschuwingen bij te hard rijden.
De gemeente Bronckhorst benaderen wat er mogelijk is om de trottoirs veilig te maken
 
Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek
- Schoolbestuur

 
Speerpunten notitie dorpsontwikkeling: winkelvoorziening en leegstand bedrijfspanden

Huidige situatie:
Door diverse oorzaken zoals internet winkelen, crisis, vergrijzing etc. zijn er de afgelopen jaren meerdere bedrijfspanden leeg komen te staan. Daarnaast staat het bestaande winkelbestand onder druk door bijvoorbeeld het weghalen van de pinautomaat uit het dorp.
De leegstand betreft weliswaar particuliere panden, maar heeft toch zijn weerslag op het dorp in de vorm van kans op verpaupering en verslechtering van de leefomgeving.
Een mooier dorp heeft niet alleen effect op het woongenot maar ook op de algemene huizenprijzen in het dorp.
Dat we nu horeca, een kapper, een bloemenzaak, een winkel voor paardenartikelen, een fietsenmaker, een motorenzaak, een kringloopwinkel, een kledingzaak, een benzinepomp, een open haard/houtkachelzaak en een supermarkt hebben is erg prettig.

Gewenste situatie:
Een dorp heeft naast bewoners ook enige middenstand nodig. Dit vergroot de gezelligheid en bindt de bewoners. Lege panden zouden zolang ze nog niet verhuurd of verkocht zijn een betere uitstraling kunnen hebben door tijdelijk andere functies aan het gebouw te geven.
Omdat veel zaken uit de huidige situatie landelijk zijn (bijv. vergrijzing) zou er gebruik gemaakt kunnen worden van ervaringen uit andere kernen hoe de leefbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden.

De weg tot de gewenste situatie:
Eigenaren van de panden benaderen of zij heil zien in tijdelijk andere functie tot verkoop/verhuur.
Samen met dorpsbewoners tijdelijk andere functies bedenken.
Partijen benaderen wat we zelf kunnen doen om de panden aantrekkelijk voor ondernemers te maken.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Eigenaren van de panden
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek
- Schoolbestuur
- Kamer van Koophandel

 
Speerpunten notitie dorpsontwikkeling: overige dorpsontwikkeling
 
Huidige situatie:
De leefbaarheid van het dorp wordt door de bewoners als erg belangrijk ervaren. Op de bewonersbijeenkomst kwamen allerlei uiteenlopende ideeën omhoog om dit nog verder te vergroten.
Er zijn bijvoorbeeld een aantal braakliggende terreinen waar mogelijk een andere functie voor kan worden bedacht.
Het parkeren rond de horeca en bestaande winkelgebied wordt door sommigen als te beperkt gezien.
Kleine ambachtelijke maakindustrie is slechts in beperkte mate aanwezig.

Gewenste situatie:
Braakliggende terreinen krijgen een functie.
Voldoende parkeergelegenheid.
Stimuleren burger initiatieven

De weg tot de gewenste situatie:
De mensen die ideeën hebben tot verdere verbetering van de dorpsontwikkelingen benaderen hoe het e.e.a. handen en voeten te geven.
Namens het dorp onze wensen en ideeën kenbaar maken aan beleidsmakers bij de gemeente en/of provincie.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek