Persbericht

 

Informatieavond belangstellenden woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat

De gemeente Bronckhorst werkt in samenwerking met Bouwbedrijf Bruggink aan de woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat. Op 22 maart 2023 van 19.30 – 21.00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan in Zalencentrum Nijhof, Dorpsstraat 11 in Halle. Doel van de bijeenkomst is vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe het plan wordt uitgewerkt en een doorkijk te geven in de planning. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: www.bronckhorst.nl/infoavondtarwestraat

Plan Halle - Tarwestraat
Zoals het er nu uit ziet komen er 12 woningen: 4 stuks voor seniorenwoningen en 8 stuks voor starterswoningen.

Bouwen in iedere kern
De gemeente wil dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud, goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. In de hele gemeente Bronckhorst zijn er meerdere woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen, waar behoefte aan is.
Bronckhorst stuurt op een woningmarkt waar vraag en aanbod beter in balans zijn. 

 

 

  Woonwensenonderzoek Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman

Beste inwoner,

Momenteel zijn er enkele woningbouwinitiatieven in Halle. De gemeente is samen met Bouwbedrijf Bruggink bezig met een woningbouwplan aan de Tarwestraat in Halle Daarnaast is er een initiatiefnemer voor een woningbouwplan op de locatie van zaal Lovink in Halle-Nijman.

Woonwensenonderzoek
Als inwoner van Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman kunt u helpen de woonbehoefte helder te krijgen. Vult u vóór 1 maart 2023 hiervoor het woonwensenonderzoek in op www.bronckhorst.nl/woonwensenhalle. Als we beter weten waar behoefte aan is kunnen we goede, woningbehoefte gerichte plannen ontwikkelen voor Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman.

Onderzoek samen met de kernen
Het woonwensenonderzoek is samen met Halle’s Belang, Belangenvereniging Halle-Heide, Dave Schieven en Randy Radstaak, de aanjagers voor starterswoningen in Halle, opgesteld. Randy en Dave: “Wij onderschrijven van harte de nut- en noodzaak van het woonwensenonderzoek, we roepen jullie op om het woonwensenonderzoek zoveel als mogelijk in te vullen!” Hoe meer reacties we krijgen, hoe concreter we kunnen bepalen aan welke woningen behoefte is en hoeveel.

Bekendmaken uitkomsten
Als het woonwensenonderzoek is afgerond zullen we de resultaten eerst delen met de dorpsbelangenverenigingen en Randy en Dave. De uitkomsten van het woonwensen- onderzoek plaatsen wij daarna in april 2023 op www.bronckhorst.nl. Houdt u de gemeentepagina in Contact en de berichten van de dorpsbelangen in de gaten. De komende maanden zal meer bekend worden over de woonplannen aan de Tarwestraat en op locatie Lovink.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Bronckhorst
Namens burgemeester en wethouders,
René Nijland
projectleider
 

20 februari 2019 Startbijeenkomst Enquête woonwensen Halle

 

Locatie: Het schuurtje Nijhof te Halle

Tijd: 20:00 uur

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Vervolg onderzoek en gesprekken woonbehoefte Halle


Op basis van de laatste bewonersavond (zie bijgaande presentatie) hebben enkele vervolgacties plaats gevonden. Vanuit de verschillende groepen die aangegeven hebben ook echt te willen verhuizen, hebben enkele jongeren het initiatief genomen om te gaan onderzoeken of er betaalbare woonmogelijkheden in Halle zijn te realiseren. ProWonen en de gemeente zijn met deze jongeren in gesprek over mogelijke oplossingen. Daarnaast hebben er door de gemeente drie 1-op-1 gesprekken plaats gevonden over individuele woonwensen. Mochten er naast de jongeren ook nog andere woningbouwinitiatieven gaan ontstaat, dan kunnen deze ingediend worden bij de gemeente. Over de wijze waarop en waar ze aan moeten voldoen, is meer informatie te vinden op de websitie van de gemeente:

https://www.bronckhorst.nl/home/ruimte-voor-wonen_46430/

 

Klik op de afbeelding om de complete presentatie te bekijken

 
Dorpsplan uitwerkgroep Leegstand / Woningen
 
Meteen bij de eerste bijeenkomst in maart komen we al snel tot de conclusie: We kunnen als uitwerkgroep niet genoeg bereiken als we het probleem niet breder trekken. We moeten kijken naar de algemene leefbaarheid van Halle.
Zeg nou zelf, is Halle wel zo aantrekkelijk om te wonen? We horen om ons heen dat Halle als saai wordt ervaren. Weinig groen en weinig te doen.
In Halle lijkt het probleem met de huurwoningen, dat er probleemgezinnen van buiten ons dorp in komen wonen, omdat er weinig animo vanuit de Hallenaren zelf is om een huurwoning te betrekken. Dit probleem zorgt dat een aantal straten geen aantrekkelijke uitstraling hebben. Wat weer tot gevolg heeft dat er niemand graag wil komen wonen.
Verder heeft Halle maar weinig betaalbare koopwoningen, zodat ook starters geen goede kans hebben om in Halle te komen of te blijven wonen.
Willen er daarom wel genoeg jongeren blijven wonen in Halle? En waarom blijven er zoveel panden leegstaan? Wat kunnen we doen om Halle leefbaarder te maken, zodat het voor alle leeftijden haalbaar en leuk is om te komen of te blijven wonen?
Welke ideeën hebben wij voor een betere leefbaarheid in Halle?
-   Inventarisatie behoefte aan starters/seniorenwoningen: Voorstel aan de gemeente om een enquête te houden onder bewoners van  Halle, Halle Heide en Halle Nijman. Mogelijk ook Zelhem; wellicht wonen daar Hallenaren die zijn verhuisd, omdat ze in Halle geen woning konden vinden, die aan hun behoefte voldeed.
-   Realiseren van goedkope, nette huurwoningen, waarbij de Hallenaren eerste keus hebben. De buurt en woningen moeten dan wel aantrekkelijker worden om in te wonen.
-   Grote huizen splitsen In buitengebied; dat heeft verschillende voordelen. Er kunnen zo woningen worden gerealiseerd, waar mantelzorgers kunnen inwonen bij degene die zorgt behoeft. En er ontstaan meerdere wellicht betaalbare woningen.
-   Grote leegstaande panden ombouwen tot appartementencomplex of tot verzamelgebouw voor verschillende kleine bedrijfjes.
-   Halle aantrekkelijk maken: Zorgeloos groen realiseren. Onderhoud van stoepen en straten verbeteren.
-   Halle promoten, bijvoorbeeld via social media.
Met bovenstaande ideeën hopen we te bereiken dat Halle weer een aantrekkelijk dorp wordt, waar mensen graag wonen. Maar zonder hulp van de gemeente en Prowonen is dat niet mogelijk. Inmiddels hebben we contact met de gemeente en Prowonen en ook zij zien de problemen in ons dorp. Op 25 april schuiven daarom afgevaardigden van beide partijen aan bij ons overleg. Wij zullen bovenstaande punten dan aan hen voorleggen.

Met vriendelijke groet,
uitwerkgroep Leegstand / Woningen
April 2018