Samenvatting overleg dd. 24 april 2023 13.30u gemeente Bronckhorst te Hengelo
Aanwezigen: Wilko Pelgrom (weth. Verkeer en Vervoer o.m.), Coen Beijer (beleidsmedew. Verkeer en vervoer), Willy Toonk (gebiedsambtenaar), Gerrie van Kleef (voorz. HB), wg.leden Hans, Martin, Wilma en Joop.

Besproken wordt de reactie per email dd. 19 april 2023 van provincie en gemeente op het verbeterpunten voorstel van de wg. De rode tekst is het resultaat van de bespreking van deze email.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van: "Beijer, Coen" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Datum: 19 april 2023 om 16:30:27 CEST
Aan: Hans Venderbosch <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Onderwerp: RE: Antwoorden Provincie

Hans,

Hieronder de vragen en acties.
Het is kort en bondig weergegeven, tijdens het gesprek met de wethouder kan ik eventueel nog wat meer en beter toelichten.

Naleving max. snelheid (verbetering veiligheidsbeleving)
• Halverwege de Meuweg en de Landstraat max. snelheid van 60 km/uur instellen. Provincie gaat dit uitvoeren.
Voorstel wordt overgenomen. Precieze uitvoering is nog niet uitgewerkt: waarschijnlijk een 60 km. bord en aanpassing van de belijning vanaf het -te plaatsen- bord max. 60km tot bord max. 30km. Ook een tijdspad kan niet worden gegeven.

• Herhaling borden 30 km.
De verwachting is dat het herhalen van het getal 30 op de weg toch beter opvalt dan een bord. Provincie gaat dit uitvoeren.
Voorstel wordt overgenomen. Op ca. 150m. vanaf de dorpsentree’s wordt 30 op het wegdek aangebracht.

• Borden ‘gevaarlijke kruising’ of met waarschuwingstekst bij Abbinkstraat, Kerkstraat en Fortstraat
Zoals al aangegeven bij het bespreken van de knelpunten gaan we dit niet doen, de borden hebben weinig attentiewaarde en daarmee geen effect.
Er worden geen waarschuwingsborden of -teksten geplaatst. Wel zal ter plekke nog gekeken worden of de motoren voor de winkel de onoverzichtelijke situatie verergeren.

• 2 permanente snelheidsdisplays plaatsen
Permanent is geen optie, dat mist z’n werking doordat mensen gaan "wennen" aan het bord. Natuurlijk kunnen we wel inplannen om de matrixborden jaarlijks in te zetten.
Voorstel wordt overgenomen: periodiek zullen er snelheidsdisplays geplaatst worden. Beschikbaarheid is niet bekend.
Vanuit onze bedenkingen inzake de gemeten snelheden middels datacommunicatie, stemt Coen Beijer in met het plaatsen van meetkabels op de Dorpsstraat; wij kunnen aangeven op welke plek (dient minstens 90m. vanaf 30km. bord en bij een lantaarnpaal i.v.m. stroomvoorziening). In tegenstelling tot de nu toegepaste meetmethode, wordt dan -behalve de snelheid- ook de betreffende voertuigcategorie gemeten.

Wegbeeld passend bij 30km zone
Het uitgangspunt van provincie en gemeente (Coen Beijer) is, dat er binnen een 30 km. zone een gemengd verkeersbeeld moet zijn, waarbij belijning, borden en verkeerstekens overbodig zijn. Dit staat wel haaks op de stellingname van de wijkagent, die zegt niet te kunnen/willen handhaven, omdat het beeld van de “lege” Dorpsstraat niet past bij de aangegeven max. snelheid van 30km/u.
Overigens uitte ook weth. Pelgrom (als zijnde voormalig politieagent) zijn twijfels bij de zienswijze van de wijkagent en wil hij daarover ook met hem in gesprek.

• Beide zijden van de Dorpsstraat markeren met fietssuggestiestroken
Het aanbrengen van rode stroken zorgt te veel voor een uitstraling van 50 km/uur en dat de weg voor de auto is, daarom geen rode stroken.
Er komen geen witte fietsstroken (zie motivatie hierboven en m.b.t. het gemengde verkeersbeeld)

• Verhoogde delen van de Dorpsstraat voorzien van afwijkende kleur (zoals in het oorspronkelijke ontwerp met de rode klinkers)
Verkeerskundig is er geen verandering van verkeersgedrag te verwachten als het bovenvlak van een plateau voorzien is van een andere kleur asfalt. Daarom heeft het geen meerwaarde en voegen we dus geen andere kleur toe.
De verhoogde delen van de Dorpsstraat krijgen geen afwijkende kleur (zie motivatie hierboven). Dit is in tegenspraak met het oorspronkelijke plan om de verhoogde delen middels rode klinkers van een afwijkende kleur te voorzien.

• Gekleurde objecten plaatsen bij de oversteekplaats voor de Dorpsschool.
De provincie ziet dit niet echt zitten, toch willen we in overleg met de school op eigen terrein van de gemeente en de school deze palen gaan plaatsen. Donderdag 20 april is hierover een tweede gesprek met de school.
Gemeente neemt het voorstel over; in overleg met de school wordt e.e.a. op gemeentegrond uitgevoerd.

• Extra groen (bomen en/of struiken) aanplanten bij de dorpsentree’s:
Gemeente staat daar positief in. Wel goed kijken of dit daadwerkelijk mogelijk is met zichthoeken, grondeigendom en kabels & leidingen (nuts). We hebben helaas nog geen reactie van de nutsbedrijven.
Niet nader besproken, want reeds eerder overeenstemming.

Vermindering geluidsoverlast en trillingen
• Snelheid remmende maatregelen (asverspringing, wegversmalling?) aanbrengen bij verhoogde plateau’s.
De weg nu op deze manier aanpassen is niet haalbaar, daar komt bij dat bij asverspringing en wegversmalling de fietser de dupe is want die komt in de verdrukking.
Niet meer besproken vanwege eerder ingenomen standpunt van de provincie.

• Putdeksels controleren
Het probleem zit waarschijnlijk niet in de putranden, hooguit in de deksels die (nog) niet helemaal 100% stabiel blijven liggen bij overrijden. We hebben nog geen reactie van de provincie en gaan daarom zelf ook navraag doen bij de leverancier.
Niet anders besproken, dan hierboven reeds beschreven.
T.a.v. van de matige waterafvoer bij forse regenbuien (grote plassen op een aantal plekken) loopt het onderzoek nog.

Fietsveiligheid
• Fietspad oostelijke entree verleggen
Dat lost het probleem niet of nauwelijks op. Fietsers moeten zelf ook opletten bij het oprijden van de gedeelde rijbaan en automobilist ziet de fietser voldoende vroegtijdig om zijn gedrag aan te passen.
Niet meer besproken vanwege eerder ingenomen standpunt van de provincie.

• Samenvoeging fietspad/rijbaan verbeteren (fysieke scheiding)
Dat hebben we al zo ideaal mogelijk uitgevoerd. Ruimte is en blijft beperkt. Als je de auto naar links dwingt, kan dat voor tegemoet komende fietsers weer gevaar opleveren.
Gemeente blijkt niet gevoelig voor het gevoel van onveiligheid bij fietsers, die moeten invoegen op rijbaan.

Overige
• Landbouwverkeer uit de Dorpsstraat (m.u.v. gedeelte oostelijke entree tot inrit Coops).
Het is aan de gemeente om eerst met een geschikt en gedragen alternatief te komen, voordat de provincie dit kan faciliteren op de Dorpsstraat. Volgende week dinsdag is er een gesprek met het college van B&W om hierover een standpunt in te nemen.
De wethouder verwijst naar het hierboven genoemde overleg van dinsdag 25 april  a.s. en dekt zich alvast in t.a.v. de kosten, die een (summiere) verharding van de Pluimersdijk met zich meebrengt, door te wijzen op de vele andere projecten binnen de gemeente, die ook nog gerealiseerd moeten worden.

• Trottoir verbreden ter hoogte van de Dorpsstraat 111
Hiervoor ontbreekt helaas de ruimte.
Niet meer besproken.

• Extra palen langs de trottoirs (geen landbouw- en vrachtverkeer op trottoirs)
Het voetpad is al erg smal en wordt door de extra palen nog smaller. Op sommige plekken wordt het dan onmogelijk om met een rollator of kinderwagen op het voetpad te lopen, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Voorstel wordt niet overgenomen; zolang er landbouwverkeer door de Dorpsstraat komt moet er een uitwijkmogelijkheid blijven, zodat landbouw- en vrachtverkeer elkaar kunnen passeren.

Een voorzet vanuit de werkgroep, om voor de lange termijn (±10 jaren) een eventuele rondweg op de agenda te zetten, werd eigenlijk meteen terzijde geschoven met het argument, dat er in het beleid van de provincie geen ruimte is voor nieuwe wegen in het buitengebied. Als voorbeeld wordt de situatie in Laag-Keppel aangehaald.

De provincie is eigenlijk geen directe gesprekspartner voor de wg./HB; in dit besef wenden wij ons met ideeën, die betrekking hebben op het provinciale deel van de Dorpsstraat, tot de gemeente in de veronderstelling, dat die op haar beurt e.e.a. bespreekt met de provincie. Deze gedachtegang en werkwijze is volgens Coen Beijer onterecht; iedereen kan in gesprek met de provincie en hoeft hiervoor niet eens naar Arnhem, maar kan ook terecht bij het districtskantoor in Warnsveld.

Met vriendelijke groet,
Coen Beijer
cluster Wonen en werken

 

Elderinkweg 2 T (0575) 75 02 50
7255 KA Hengelo (Gld)

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld) W www.bronckhorst.nl

 

 

 

Samenvatting van de bijeenkomst d.d. 28 februari 2023

Overleg met de Werkgroep Verkeer, Gijs Flink (projectleider wegenbouw provincie Gelderland), Coen Beijer (beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer) en Peter Breuker (projectleider openbare ruimte) beiden werkzaam voor de gemeente Bronckhorst.
Aanwezig namens de werkgroep: Wilma, Joop en Hans (tevens lid HB). Martin is niet in de gelegenheid.

Uit de uitkomsten van de enquête, afgelopen voorjaar (mei 2022) gehouden onder de aanwonenden van de Dorpsstraat te Halle, blijkt, dat een ruime meerderheid als voetganger of fietser, ondanks de invoering van een max. snelheid van 30 km/u, een gevoel van onveiligheid ervaart in de Dorpsstraat.
O.m. door te hard rijdende auto’s, maar vooral ook door op erg korte afstand passerend zwaar landbouw- en vrachtverkeer. Daarnaast is er de dagelijkse verkeersoverlast (geluid en trillingen) ten gevolge van het -met te hoge snelheid en/of losliggende lading- passeren van de op- en afritten van de verkeersdrempels en ten gevolge van (losliggende?) putdeksels.
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft de werkgroep Verkeer van Halle’s Belang een lijst met gewenste verbeterpunten opgesteld.

Deze bijeenkomst is een vervolg op een informatieve ontmoeting van 16 november 2022 met wethouder Wilko Pelgrom en Halle’s Belang, waarbij de werkgroep Verkeer het resultaat van de -medio mei 2022 onder de aanwonenden van Dorpsstraat gehouden- enquête mocht overhandigen aan de wethouder. Naar aanleiding van de enquête uitslag werd tevens een lijst met gewenste verbeterpunten aan de wethouder overhandigd.
Aan de hand van deze lijst met gewenste verbeterpunten, wordt het overleg van vandaag gevoerd. Hieronder volgt de lijst en het voorlopige resultaat (zie blauwe teksten) van de besproken onderdelen.

Naleving max. snelheid (verbetering veiligheidsbeleving)
Voorafgaand aan dit onderwerp toont Coen Beijer de resultaten van de snelheidsmetingen en verkeersbewegingen, die afgelopen periode zijn uitgevoerd middels gps en mobiele communicatie. In grote lijnen komt het erop neer, dat tussen de dorpsentree en de Abbinkstraat door 85% van de gemeten voertuigen maximaal 48 km/u wordt gereden; tussen de dorpsentree en de Kerkstraat is dat 43 km/u. Tussen de Abbinkstraat en de Kerkstraat (de dorpskom) rijdt 85% niet sneller dan 40km/u.

• Halverwege de Meuweg en de Landstraat een max. snelheid van 60 km/u instellen, teneinde de overgang naar 30 km zone te verkleinen.
Voorstel wordt positief ontvangen en zal worden opgepakt door de provincie.

• Herhaling max. snelheidsborden 30 km.
Hoewel met de huidige borden bij de dorpsentree’s een 30 km. zone wordt aangegeven, die voor de hele Dorpsstraat geldt en eigenlijk niet herhaald behoeft te worden, is er toch voor gekozen om nog enkele herhalingsborden te plaatsen. De gemeente zal dit uitvoeren.

• Borden ‘gevaarlijke kruising’ of met een waarschuwingstekst bij Abbinkstraat, Kerkstraat en Fortstraat plaatsen
Van deze extra bebording wordt de meerwaarde niet gedeeld en zal dus niet worden uitgevoerd.

• 2 snelheidsdisplays plaatsen
Dit voorstel wordt ook positief ontvangen en zal worden uitgevoerd door de gemeente. Het idee is dan om deze displays periodiek tussen de aanvang van de bebouwing en de Abbinkstraat/Kerkstraat te plaatsen (periodiek betekent dan een paar keer per jaar en niet meer dan enkele weken achtereen, om gewenning te voorkomen).

Wegbeeld passend bij een 30 km. zone
• Beide zijden van de Dorpsstraat markeren met fietssuggestiestroken
Dit voorstel wordt niet overgenomen met de gedachte, dat dit schijnveiligheid biedt; er worden ogenschijnlijk aparte zones op de weg gesuggereerd. Volgens de deskundigen moeten alle verkeersdeelnemers binnen een 30 km. zone de weg delen en elkaar de ruimte geven.

• Verhoogde delen van de Dorpsstraat voorzien van afwijkende kleur (zoals in het oorspronkelijke ontwerp met de rode klinkers)
Dit kan een aanmerkelijk ander wegbeeld geven; Gijs Flink gaat informeren welke mogelijkheden er zijn.

• Gekleurde objecten (zgn. Julie accentpalen) plaatsen bij de oversteekplaats voor de Dorpsschool
Dit was reeds eerder toegezegd en zal nu worden uitgevoerd nabij de oversteekplaats voor de school.

• Extra groen (bomen en/of struiken) aanplanten bij de dorpsentree’s
Hiervoor hebben wij een tweetal tekeningen (met dank aan dhr. Wim Klanderman van de werkgroep Buitengebied voor het ontwerp) ingediend, die -mede door de beleidsmedewerker Groenbeheer van de gemeente, dhr. Michel Raterink- goed worden ontvangen. Peter Breuker zal (voor zover noodzakelijk) contact opnemen met particuliere grondeigenaren en verder controleren in hoeverre er leidingen en kabels in de weg zitten.

Vermindering geluidsoverlast en trillingen
• Snelheid remmende maatregelen (asverspringing, wegversmalling?) aanbrengen bij de verhoogde plateau’s
De mogelijkheden hiervoor zijn -wegens ruimtegebrek- beperkt laten de deskundigen weten; Gijs Flink neemt het mee en zal er later op terugkomen.

• Putdeksels controleren
Ondanks de toepassing van nieuwe technieken en materialen bij het plaatsen van de putten, blijkt er toch nog geluidsoverlast te worden veroorzaakt door putdeksels waarover heen gereden wordt. Peter Breuker gaat proberen de oorzaak te achterhalen en indien mogelijk deze wegnemen.
Tevens zal er door Peter Breuker gekeken worden naar de mogelijke oorzaak van wateroverlast bij stevige buien; op sommige delen van de Dorpsstraat ontstaan dan grote plassen, terwijl dit eigenlijk niet meer zou moeten voorkomen met het gescheiden waterafvoersysteem.

Fietsveiligheid
• Samenvoegingen fietspad/rijbaan verbeteren (fysieke scheiding)
Ergens zullen fietsers toch moeten invoegen op de rijbaan; er is eigenlijk geen alternatief voor de huidige situatie.

Overige
• Landbouwverkeer weren uit de Dorpsstraat (m.u.v. gedeelte oostelijke entree tot inrit fa. Coops)
Vanuit de provincie bestaat er geen bezwaar tegen het weren van landbouwverkeer uit de Dorpsstraat, mits er in een redelijk alternatief wordt voorzien. Een deel van het landbouwverkeer zal -afhankelijk van de bestemming- via Halle-Heide of Halle-Nijman zijn weg vervolgen, maar een deel zal kiezen voor een omleiding via de Pluimersdijk; dit betekent o.m., dat het onverharde deel verhard zal moeten worden. Dit laatste brengt kosten met zich mee, waarmee meerdere partijen binnen het gemeentebestuur moeten instemmen; Coen Beijer zal dit opnieuw opnemen met de verantwoordelijke wethouder. Deze wens bestaat al langer en er is ook al eerder over gesproken, o.a. met LTO en politie; daarnaast zal er rekening gehouden moeten worden met bezwaren en wensen van aanwonenden van het betreffende gedeelte van de Pluimersdijk.

• Trottoir verbreden ter hoogte van Dorpsstraat 111
Het trottoir is ter plekke vrij smal; dit verhoogt het gevoel van onveiligheid wanneer het verkeer met -dan al- flinke snelheid langszij komt. Peter Breuker gaat kijken of er nog ruimte is om het trottoir te verbreden en of er een paar palen bij geplaatst kunnen worden.

• Extra palen langs de trottoirs (geen landbouw- en vrachtverkeer op de trottoirs)
V.w.b. het bijplaatsen van extra palen tussen de reeds aanwezige zal gekeken worden naar de mogelijkheden en noodzaak ervan.

 

 

 

Bericht van de gem. Bronckhorst betr. start aanpak Dorpstraat en N330 Zelhem-Varsseveld

 

Beste Hallenaren,

Al enige tijd zijn we samen met u en de provincie bezig met de herinrichting van de N330. In de eerste week van september is het dan zover, de werkzaamheden gaan beginnen! Dat is goed nieuws, maar het betekent voor u ook dat er tot het voorjaar van 2021 wat verkeershinder zal zijn. In deze mail een eerste indicatie van de planning.

Start buiten de bebouwde kom
Aannemer KWS voert de werkzaamheden uit en start buiten de bebouwde kom. Eerst met het deel Halle – Varsseveld en daarna het stuk Zelhem – Halle. Hier komen onder meer stukken nieuw asfalt, vernieuwde kruisingen en (in een later stadium) een nieuwe brug over de Boven Slinge. Deze werkzaamheden duren van week 36 t/m week 40. De provincie stelt omleidingsroutes in en duidt die langs de weg aan. Kijk voor meer informatie over de omleidingsroutes op: www.bereikbaargelderland.nl.

Binnen de bebouwde kom
Zoals u weet, richten we met de werkzaamheden ook meteen de weg binnen de bebouwde kom van Halle opnieuw in. Daarbij wordt onder meer het hemelwater afgekoppeld. Er komt een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool. Deze werkzaamheden starten in de eerste week van oktober (week 41), wanneer het werk buiten de bebouwde kom klaar is. Eind september organiseren we in samenwerking met de provincie een informatiemoment in Halle. Welke vorm deze krijgt en wanneer deze exact plaatsvindt, hopen we u zo snel mogelijk na de bouwvak te kunnen melden. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met (eventuele) coronamaatregelen, die dan gelden.

Meer informatie
Gedurende de werkzaamheden houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zie ook het bijgevoegde kaartje voor de planning per wegdeel. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de provincie: www.gelderland.nl/N330-Zelhem-Varsseveld. Houd daarnaast ook de gemeentepagina’s in Contact in de gaten of volg de social mediakanalen van de gemeente Bronckhorst.

Met vriendelijke groet,

Peter Breuker
cluster Buiten

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.nronckhorst.nl

 

Overzicht fasering herinrichting N330 Zelhem-Varsseveld (klik op de afbeelding om te vergroten)

 

Publicatie betreffende groot onderhoud N330: Zelhem - Varsseveld in 2020

Deze publicatie geeft een een globaal overzicht van de uit te voeren werkzaamheden. In de bijlages worden afbeeldingen getoond van de huidige verkeerssituatie in de Dorpsstraat en de geplande inrichting.

Verder zijn de vragen van o.a. de inloopavond van jl. 27 juni in Halle verzameld en wordt er een reactie op gegeven.

Klik hier om direct de publicatie op de website van Provincie Gelderland te openen

 
Verkorte weergave gesprek met dhr. Paul Hofman (wethouder Duurzaamheid gem. Bronckhorst) en dhr. Coen Beijer (Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer gem. Bronckhorst) op vrijdag 12 oktober 2018 bij Zalencentrum Nijhof in Halle
 
Inleidend wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst.
Vervolgens wordt aan de hand van de welbekende presentatie ons plan stap voor stap doorgelopen. Tussentijdse vragen van de wethouder worden zo goed mogelijk toegelicht, waaraan met name dhr. Beijer een bijdrage levert vanuit zijn positie en deskundigheid.
Verder worden de bijbehorende onderwerpen als verkeersintensiteit en -snelheid, geluidsbelasting etc. besproken.
Op de vraag naar de mogelijkheden van overname van het beheer van de Dorpsstraat door de gemeente Bronckhorst reageert de wethouder -met het oog op het beperkte jaarbudget- terughoudend.
 
Hoe nu verder? Wethouder Hofman heeft de volgende werkwijze voor ogen:
In eerste instantie houdt de politiek zich afzijdig en wordt op ambtelijk niveau getracht tot een bepaalde denkrichting te komen; een belangrijk uitgangspunt hierbij is het “kopen van tijd”.
Hiermee wordt in deze situatie bedoeld: proberen te bewerkstelligen, dat het -voor 2019- geplande groot onderhoud van de Dorpsstraat met een jaar wordt uitgesteld, zodat er tijd beschikbaar komt voor overleg tussen de partijen. De uitkomst hiervan mogen wij dit jaar nog verwachten. In het positieve geval zullen er vervolgens in 2019 gesprekken plaatsvinden met alle partijen en belanghebbenden.
Mocht e.e.a. toch niet naar verwachting verlopen, dan zal ingezet worden om via de (provinciale én gemeentelijke) politiek tot een oplossing te komen.