Speerpunten Stichting Sport en Ontmoeten

“Meisterskamp”

Huidige situatie:
De huidige sporthal is in 1971 gebouwd. De hal is aan groot onderhoud toe. Regelmatig loopt het regenwater naar binnen wanneer het regent. De isolatie van het gebouw voldoet niet. De kosten voor verwarming zijn hoog. In ruim 45 jaar is minimaal onderhoud verricht. Denk aan een likje verf. Douche- en kleedkamers zijn niet meer van deze tijd. De tijd heeft er stil gestaan. Verder is het dak te laag om op hoog niveau volleybal te spelen. De hal biedt geen ruimte voor toeschouwers: ze moeten het doen met een plekje tussen de sportmaterialen. Er ontbreekt de mogelijkheid om een hapje of drankje te bestellen.
Voor de Gemeente Bronckhorst is de sporthal heet hangijzer. Wat te doen met een gebouw dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd? Er is aan de Stichting een voorstel gedaan om te privatiseren. Door de Stichting is dat geweigerd i.v.m. de deplorabele situatie. De stichting stelt dat de Gemeente in de laatste decennia ernstig in gebreke is gebleken voor wat betreft het onderhoud. Pas wanneer dit is geschied wil de Stichting overwegen om de hal over te nemen. De beheerstaken die de Stichting nu verricht zijn zaken als verhuur, de schoonmaak en het doen van kleine klusjes.
 
Gewenste situatie:
De Stichting stelt zich tot doel om de verouderde hal in zijn geheel te vernieuwen of te renoveren tot ruimte waarin niet alleen beoefenaars van sport onderdak vinden maar waar tevens gelegenheid wordt geboden aan de vele organisaties die Halle kent om daar hun activiteiten te ontplooien. We hebben het dan over een multifunctioneel gebouw. Met daarin een kantine. Eventueel kan gedacht worden dat de Stichting het geheel in eigendom neemt.
 
 
Speerpunten Stichting Sport en Ontmoeten (vervolg)
 
De weg tot de gewenste situatie:
Allereerst dient een onderzoek plaats te vinden of er bij de diverse organisaties voldoende draagvlak bestaat dan wel gecreëerd kan worden om hierin te participeren. De organisaties moeten benaderd worden om de situatie uit te leggen. Tevens moet uitgelegd worden dat de noodzaak tot samenwerking belangrijk is. Dit kan geschieden middels een individueel dan wel collectief overleg. Uiteraard dient de Gemeente Bronckhorst bij de besprekingen worden betrokken. Tevens dient een uitgebreid onderzoek noodzakelijk om de nodige financiering veilig te stellen.
 
Eventueel te benaderen gesprekspartners/belanghebbenden:
- Architect. Financieel/Fiscaal Advies.
- Adviseurs op gebied van energie.
- Verder de huidige gebruikers en uiteraard de huidige eigenaar: de Gemeente Bronckhorst.

“Verenigingen/stichtingen”
Een andere doelstelling naast het faciliteren van sportieve activiteiten is het bevorderen van de onderlinge ontmoeting tussen de inwoners van Halle in de breedste zin van het woord.
 
Huidige situatie:
Na inventarisatie blijkt dat er zeker 21 organisaties actief zijn in ons dorp. Na onderzoek is gebleken dat veel organisaties somber zijn over de toekomst. Door vergrijzing en het ontbreken van nieuwe aanwas neemt het ledental af. Bestuurlijke taken worden niet graag over genomen. Ze worstelen met de uitvoering van hun gestelde doelen. Veelal zonder inmenging van andere organisaties die mogelijk kunnen bijstaan.
 
Gewenste situatie:
De Stichting Sport en Ontmoeten stelt zich tot doel om de organisaties met elkaar kennis te laten maken. Noem het bruggen bouwen tussen de diverse eilandjes. Problemen die ervaren worden kunnen mogelijk opgelost worden met behulp van andere verenigingen. Denk aan gebruik van materialen, bestuurlijke problemen en andere niet-materiële adviezen. Op deze manier kan een sterk platform ontstaan waarop verbroedering maakt dat er door een gezamenlijke verantwoordelijkheid organisaties levensvatbaarder worden/blijven en waarbij onderlinge vervreemding en individualisatie wordt teruggedrongen.

De weg tot de gewenste situatie:
Om zover te komen worden alle organisaties aangeschreven om de geschetste behoeftes te peilen. De Stichting zal een schrijven doen uitgaan waarin vertegenwoordigers van de organisaties gevraagd wordt om mee te denken over de haalbaarheid van zo’n platform. Mogelijk is het verstandig dat de Stichting hierin begeleid wordt door een coach.
 

Bericht van Stichting Sport & Ontmoeten Halle

Op dinsdag 3 december is in overleg besloten, dat het bestuur van SSO in Halle gaat veranderen qua samenstelling. Evelien Schuurman en Patrice Assendelft verlaten per 1 januari 2020 het bestuur. Eddy te Pas blijft in het bestuur en wordt per 1 januari 2020 aangevuld met Marc Bekker, Herbert Dijkman en Ton de Groot.
Door deze wisseling zitten er ook weer gebruikers van de accommodatie in het bestuur en er wordt gekeken naar verdere maatschappelijke inbedding van het nieuwe bestuur. Hierdoor wordt het draagvlak voor de Stichting in Halle verder versterkt.
Een van de speerpunten van de vernieuwde Stichting zal zijn om te komen tot behoud en eventuele nieuwbouw van de gymzaal zodat Halle toekomstbestendig gaat worden op het gebied van sport en recreatie. Een van de pijlers onder de financiering van een en ander zouden de inkomsten van de te plaatsen zendmast kunnen zijn. Dit wordt nu nader onderzocht.

Wij danken het huidige bestuur voor haar inzet de afgelopen jaren voor de Halse gemeenschap en voor haar inzet om een en ander voor Halle te behouden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Sport en Ontmoeten

Ton de Groot
Eddy te Pas
Marc Bekker
Herbert Dijkman