Verkorte weergave gesprek met dhr. Paul Hofman (wethouder Duurzaamheid gem. Bronckhorst) en dhr. Coen Beijer (Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer gem. Bronckhorst) op vrijdag 12 oktober 2018 bij Zalencentrum Nijhof in Halle
 
Inleidend wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst.
Vervolgens wordt aan de hand van de welbekende presentatie ons plan stap voor stap doorgelopen. Tussentijdse vragen van de wethouder worden zo goed mogelijk toegelicht, waaraan met name dhr. Beijer een bijdrage levert vanuit zijn positie en deskundigheid.
Verder worden de bijbehorende onderwerpen als verkeersintensiteit en -snelheid, geluidsbelasting etc. besproken.
Op de vraag naar de mogelijkheden van overname van het beheer van de Dorpsstraat door de gemeente Bronckhorst reageert de wethouder -met het oog op het beperkte jaarbudget- terughoudend.
 
Hoe nu verder? Wethouder Hofman heeft de volgende werkwijze voor ogen:
In eerste instantie houdt de politiek zich afzijdig en wordt op ambtelijk niveau getracht tot een bepaalde denkrichting te komen; een belangrijk uitgangspunt hierbij is het “kopen van tijd”.
Hiermee wordt in deze situatie bedoeld: proberen te bewerkstelligen, dat het -voor 2019- geplande groot onderhoud van de Dorpsstraat met een jaar wordt uitgesteld, zodat er tijd beschikbaar komt voor overleg tussen de partijen. De uitkomst hiervan mogen wij dit jaar nog verwachten. In het positieve geval zullen er vervolgens in 2019 gesprekken plaatsvinden met alle partijen en belanghebbenden.
Mocht e.e.a. toch niet naar verwachting verlopen, dan zal ingezet worden om via de (provinciale én gemeentelijke) politiek tot een oplossing te komen.