Geslaagde presentatie Dorpsplan Halle

Eind september 2016 werd er op initiatief van Halle’s Belang een werkgroep ingesteld, de Dorpswerkgroep Halle, kortweg DWG, die zich gedurende de afgelopen 14 maanden heeft ingespannen om een plan met speerpunten aan de Halse bevolking aan te kunnen bieden om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Halle te behouden en, waar mogelijk, te verbeteren.

In die periode heeft de DWG, die bestond  uit personen zowel uit het dorp Halle als uit het buitengebied, op 2 momenten de Halse inwoners geraadpleegd om te peilen wat er binnen de Halse gemeenschap leefde.  Op maandag 23 januari en woensdag 17 mei 2017 vonden er twee dorpsbijeenkomsten over het nieuwe Dorpsplan plaats, respectievelijk in de Grote Kerk en in Zaal Nijhof, waar op beide avonden door een groot aantal Hallenaren ideeën werden ingebracht, waar met elkaar van gedachten werd gewisseld over de speerpunten met als doel een extra inhoudelijke bijdrage voor het Dorpsplan te geven.

De speerpunten gaan over onderwerpen zoals verkeer en vervoer, dorpsontwikkeling, de aantrekkelijkheid van Halle, natuur en toerisme en sport en het verbinden van verenigingen.

Met de verwerking van alle informatie kon de DWG uiteindelijk medio oktober jl. concluderen, dat de vurige wens om het nieuwe Dorpsplan nog in 2017 te presenteren, zou gaan lukken. Daarop werd dinsdag 12 december 2017 als presentatieavond vastgesteld,  ’s avonds in Zaal Nijhof. Een uitgebreide bekendmaking van die avond ging vanaf eind oktober  van start.

Het bestuur van Halle’s Belang was van mening dat de avond zou moeten plaatsvinden zonder het belang van de speerpunten te verliezen. Om dat te realiseren werd Angelique Krüger, bekend onder meer van TV Gelderland, benaderd of zij de presentatie wilde verzorgen, waar zij graag op inging.

Op dinsdag 12 december jl. vanaf 20.00 uur vond de officiële presentatie plaats van het nieuwe Dorpsplan voor de dorpskom van Halle en haar uitgestrekte buitengebied. De voorbereiding voor deze presentatie had dus ruim een jaar in beslag genomen. Op de bijeenkomst kwamen 165 personen af, een aantal, waarmee de DWG en Halle’s Belang heel tevreden waren.

Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink, gebiedswethouder Jan Engels, de gebiedsambtenaren van Halle, (bestuurs-)leden van Halse verenigingen, raadsleden van enkele politieke partijen in de gemeente Bronckhorst en vertegenwoordigers van andere dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) uit de gemeente. En niet in de laatste plaats, er waren  natuurlijk heel veel Hallenaren op persoonlijke titel.

Op een luchtige, ongedwongen wijze met een redelijke hoeveelheid interactie met de aanwezigen, praatte Angelique Krüger, onder meer bekend van TV Gelderland, de avond op een onderhoudende wijze aan elkaar.

Na de opening door Gerard Winkel, voorzitter van Halle’s Belang, werd het woord gegeven aan Aalt van ’t Pad, voorzitter van de DWG, die als officiële handeling een exemplaar van het definitieve Dorpsplan aan Gerard  overhandigde.

Gerard sprak vervolgens zijn dank uit aan de DWG-leden, aan de gemeente Bronckhorst, speciaal de gebiedsambtenaren en ook aan de procesbegeleiders van de Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland (DKK), die vanaf de eerste bijeenkomst in 2016 het gehele proces hadden gevolgd en daar waar nodig hun adviezen gaven. Vervolgens bood hij de burgemeester het eerste exemplaar aan.

Vervolgens ging Angelique Krüger, gevolgd door de cameraman, met de microfoon rond en interviewde meerdere leden van de DWG, maar ook publiek uit de zaal,  dit allemaal nog voor de pauze.

Na de pauze werd de interactie vervolgd, maar ook werden verschillende DWG-leden gevraagd wat nou precies hun drijfveer was geweest om zich voor dat betreffende speerpunt in te willen spannen. Veel voorkomende reacties waren behoud en versterking van het bijzondere landschap in en rondom Halle (o.a. de Halse Rug), opschoning van onaantrekkelijke plekken (bijv. panden Dorpsstraat), bevordering van de sociale cohesie (o.a. versterking van de onderlinge band van verenigingen) en verhoging van de veiligheid (snelheid Dorpsstraat en oprichting BuurtApp) alsmede een op te richten vrijwilligersbank onder de naam Halle helpt Halle.

Tegen 22.00 uur kon de voorzitter van Halle’s Belang de avond afsluiten. Hij kon de aanwezigen meedelen, dat er in diezelfde week bij alle woningen in het dorp en in het buitengebied (postcodegebied 7025) een exemplaar van het boekwerk zou worden bezorgd. Overige geïnteresseerden konden op een speciale lijst hun naam vermelden, waarna het boekwerk aan hen zou worden toegezonden.

Halle’s Belang is trots op de DWG, die, samen met de Halse inwoners, ervoor heeft gezorgd dat er -voor Halle passende- speerpunten zijn opgesteld. Met de presentatie en de aanbieding van het Dorpsplan is de taak van de DWG formeel beëindigd, waarvoor dank verschuldigd is.

Voor de uitvoering van de plannen, die in de speerpunten worden vermeld, zullen nieuwe Uitwerkgroepen worden opgericht. Gelukkig hebben er zich al meerdere personen opgegeven.

Halle’s Belang bedankt hierbij iedereen die een steentje aan de totstandkoming van het Dorpsplan heeft bijgedragen en tenslotte wenst zij iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe.

 Halle’s Belang, december 2017

(Klik op de bovenstaande foto om nog enkele foto's te bekijken)