Halle zet 2e stap naar Dorpsplan voor leefbare toekomst

In opdracht van Halle's Belang is eind 2016 een groep Hallenaren gestart met het maken van het nieuwe Dorpsplan voor een leefbare toekomst voor Halle. Het Dorpsplan zal weergeven wat de inwoners van Halle belangrijk vinden om te zorgen dat het dorp en het buitengebied leefbaar blijft. Om deze wensen in kaart te brengen vond er begin januari 2017 een dorpsbijeenkomst plaats waarbij iedereen zijn of haar mening en ideeën kon uiten. In navolging hierop vindt er op woensdag 17 mei om 20:00 wederom een bijeenkomst plaats voor de bewoners van Halle en belanghebbenden om de tweede stap richting het Dorpsplan te zetten. De werkgroep van het Dorpsplan nodigt eenieder hartelijk uit om op 17 mei om 20:00 uur deel te nemen aan deze bijeenkomst in Zaal Nijhof in Halle. De zaal is open vanaf 19:30.

Tweede dorpsbijeenkomst: 17 mei
Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst van begin januari kon iedereen zijn commentaar, meningen, wensen en ideeën uiten. De aanwezigen hebben vele punten aangegeven voor alle verschillende onderwerpen die in het Dorpsplan aan bod komen. De werkgroep heeft alle input verzameld en gebundeld in hoofdonderwerpen voor het Dorpsplan. Met deze zogeheten speerpunten is de werkgroep vervolgens hard aan de slag gegaan. Op woensdag 17 mei presenteert de werkgroep hetgeen ze tot nu toe heeft uitgewerkt. "Het Dorpsplan moet echt een plan voor en door Halle zijn waar we met z'n allen achter staan en dat kans van slagen heeft," vertelt de werkgroep. "Tijdens de avond willen we in panels bij de verschillende onderdelen stilstaan. We gaan daarbij graag in discussie over de onderwerpen om tot een goede richting te komen. Met deze input kan vervolgens de echte start gemaakt worden voor het uitwerken van de plannen." Voor de avondbijeenkomst op 17 mei in Zaal Nijhof zijn niet alleen alle Hallenaren van harte welkom, maar ook andere belanghebbenden zoals de gemeente Bronckhorst en andere organisaties die belangrijk zijn voor het dorp. Uiteraard is ook de vereniging "Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland (DKK)"aanwezig, die de werkgroep begeleidt bij het opstellen van het Dorpsplan.

"Ter voorbereiding op de avond is het voor iedereen mogelijk om de uitwerking van de speerpunten na te lezen. Deze zijn nu reeds te raadplegen via facebook.com/dorpsplanhalle en op deze website onder menu-item Dorpsplan.We hopen op een mooie opkomst tijdens de bijeenkomst. Met de input die we 17 mei krijgen, kunnen we een vol vertrouwen aan de slag met de uitwerking van het plan en is de kans dat alles werkelijkheid wordt ook groter," aldus de werkgroep. " Tot 17 mei in Zaal Nijhof!"

Dorpsbijeenkomst Dorpsplan Halle groot succes

Op 23 januari vond in de grote kerk van Halle een Dorpsbijeenkomst plaats om inwoners mee te laten denken over het te ontwikkelen Dorpsplan voor Halle. Met een opkomst van ruim 120 inwoners en vele ideeën was het een zeer geslaagde avond.
Samen nadenken over de toekomst van Halle
Op initiatief van Halle’s Belang is in september 2016 een werkgroep van enthousiaste Hallenaren gevormd, die aan de slag zijn gegaan met het opstellen van een Dorpsplan voor Halle. Zo wil Halle’s Belang ervoor zorgen dat Halle een leefbaar dorp blijft. Om te weten te komen wat er speelt en wat de Halse inwoners graag veranderd of ontwikkeld willen zien, vond 23 januari een Dorpsbijeenkomst plaats. Ruim 120 inwoners van Halle kwamen naar de bijeenkomst toe om mee te denken.
Veel ideeën
De werkgroep had van tevoren al een aantal thema’s geformuleerd waarover men kon nadenken: sport en ontmoeten, verkeer en vervoer, het buitengebied, dorpsontwikkeling, een aantrekkelijk jong Halle, Halle Helpt en de categorie overig. Voor elke categorie was op de bijeenkomst een speciaal bord ingericht waar mensen hun ideeën kwijt konden. Na een korte aftrap was het woord aan de inwoners zelf. Gewapend met post-its en een pen ging iedereen druk in de weer om zijn of haar ideeën op de borden te plakken. Daarbij kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod: van het verbreden van de stoep tot het zorgen voor meer starterswoningen, en van behoud van de zandwegen tot het zorgen voor meer duurzame energie. En al die ideeën zorgden ook voor leuke en interessante discussies. Tot slot kon iedereen aan het einde aangeven welke onderwerpen zij het belangrijkste vonden. Uiteraard werd de avond onder het genot van een drankje gezellig afgesloten.
Vervolg opstellen Dorpsplan
Met alle ideeën gaat de werkgroep druk aan de slag om uiteindelijk tot een gedegen Dorpsplan te komen voor heel Halle. “Tijdens de Dorpsbijeenkomst zijn er zoveel mooie ideeën aangekaart, dat we genoeg hebben om mee aan te slag te gaan,” vertelt de werkgroep. “Als eerste gaan we in beeld brengen welke onderwerpen het meest genoemd zijn en welke onderwerpen volgens de inwoners het belangrijkste zijn. Met deze onderwerpen gaan we verder aan de slag. We zullen uitzoeken hoe we de plannen kunnen realiseren en praten met inwoners en andere partijen, zoals de gemeente. Zo kunnen we een goed plan opstellen dat ook uitvoerbaar is. Via onze Facebookpagina (Facebook.com/DorpsplanHalle) houden we iedereen op de hoogte van de voortgang van het Dorpsplan. We willen graag iedereen bedanken voor alle ideeën die al zijn binnengekomen. Mochten er nog meer ideeën zijn, kunnen deze altijd nog ingebracht worden via Facebook of de website van Halle’s Belang.”
Over Halle
Halle is een dorp in de Achterhoek en bestaat uit drie kernen: Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman. In totaal telt Halle, inclusief de kernen en het buitengebied, circa 2.000 inwoners. Halle kent een rijk sociaal leven, gezien de vele verenigingen en de activiteiten die georganiseerd worden zoals de kermis, buurtfeesten en de Halse Dag.
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Emmelie Prins
Bestuurslid Ontwikkeling Dorpsplan Halle
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-30585389

 
Voortgang Dorpsplan

Begin 2016 heeft het bestuur van Halle’s Belang via de media bekendgemaakt, dat zij samen met de Halse inwoners een nieuw Dorpsplan wilde opstellen. Het huidige (laatste) Dorpsplan dateert uit 2005. Een aantal van de onderwerpen uit het plan van 2005 werden gerealiseerd, maar er zijn ook een aantal onderwerpen, die toen actueel waren, inmiddels achterhaald. Dit kwam door gewijzigde inzichten, maar ook doordat er in de maatschappij het één en ander was veranderd.

In februari 2016 hebben wij een oproep geplaatst om Hallenaren te werven die ondersteuning zouden willen verlenen bij het realiseren van een nieuw dorpsplan. Deze oproep vertaalde zich, op een enkele uitzondering na, niet in aanmeldingen

Na een artikel in De Gelderlander op zaterdag 27 februari 2016 “Halle wil van zijn eilandjes af“ kwamen er wel aanmeldingen en reacties. Daarop hebben wij besloten om met de procedure voor het opstellen van een dorpsplan door te gaan.

Ondertussen had de gemeente Bronckhorst ons de maximale subsidiebijdrage van € 5.000,00 voor het realiseren van een dorpsplan toegekend.
Binnen het bestuur van Halle’s Belang is een werkgroep gevormd, die zich nadrukkelijk met het dorpsplan zal bezighouden. Zoals gezegd, de Hallenaren, die hebben gereageerd, zullen worden gevraagd om deel te nemen aan de besprekingen van de onderwerpen, die zullen worden gehouden.
 
In onze eerste oproep hadden wij reeds een aantal onderwerpen vermeld, die naar onze mening voor het nieuwe plan in aanmerking zouden kunnen komen. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de ingekomen ideeën van de reagerende personen.
Dat heeft ertoe geleid, dat de volgende indeling in hoofdcategorieën is gemaakt:

1. Verstevigen van de band tussen de verenigingen in Halle *);
2. Inrichten van het veldje van de voormalig peuterspeelzaal Nijntje;
3. Vrijwilligersbank + buurt“app“;
4. Behoud en bevordering leefbaarheid, onder te verdelen in:
- Leefbaarheid Dorp en
- Leefbaarheid Buitengebied.
 
*):
De Stichting Sport en Ontmoeten (SSO) heeft de behoefte om zich meer bekend te maken binnen de Halse gemeenschap. Zij zal dit in eerste instantie gaan doen door met de besturen van andere Halse verenigingen en stichtingen in gesprek te gaan. Na overleg met Halle’s Belang is afgesproken, dat SSO de behandeling van de 1e hoofdcategorie op zich zal nemen, waarbij nauw overleg met en terugkoppeling naar de werkgroep van Halle’s Belang zal plaatsvinden.
 
Er kunnen zich vanzelfsprekend nog altijd personen melden die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een nieuw dorpsplan. Daarvoor kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een briefje aan het secretariaat van Halle’s Belang, p/a Westerhofskamp 6, 7025 AW te Halle.

23 januari 2017: Dorpsbijeenkomst voor een nieuw Dorpsplan voor Halle

Wat            : Dorpsbijeenkomst Halle: jouw kans om mee te denken over de toekomst van Halle
Wanneer    : Maandagavond 23 januari 2017
Tijd             : 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Waar          : Grote Kerk in Halle

• Hoe vind jij dat Halle er over 5 jaar uit moet zien?
• Waar ben jij als Hallenaar trots op?
• Wat kan er anders?

Op maandagavond 23 januari 2017 kun jij hierover meedenken tijdens de grote dorpsbijeenkomst in de Grote Kerk van Halle. Laat horen wat jou aan het hart gaat en wie weet zie jij jouw onderwerp straks terug in het nieuwe Dorpsplan voor Halle.

In 2005 heeft Halle’s Belang, samen met Halse inwoners, een Dorpsplan opgesteld om te bouwen aan een mooie toekomst voor Halle. Veel van de onderwerpen uit dit plan zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd, denk aan het dorpsplein bij de Woage, de invulling van Dorpshuis De Korenaar en de oprichting van het Jeugdhonk. En met succes: Halle is een dorp om trots op te zijn. Het blijft echter nog steeds de uitdaging om te zorgen dat Halle ook leefbaar blijft. Om deze reden is het tijd voor een nieuw Dorpsplan met aandacht voor de onderwerpen die nu spelen. Want wat is er nu mooier om te zorgen dat Halle een mooi dorp blijft?

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 23 januari 2017 is iedereen welkom. Want een Dorpsplan maak je samen! Op deze avond bespreken we de onderwerpen die aan het hart gaan en kunnen we samen nadenken over mogelijke oplossingen. Wat te denken over de verkeersveiligheid in het dorp? En wat kunnen we doen met de leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen? Hoe zorgen we dat Halle en haar buitengebied aantrekkelijk blijft? Het is maar een kleine greep uit de onderwerpen die in groepen aan bod komen en waarover jij kunt meedenken.

Met elkaar maken we en houden we Halle leefbaar, van en voor jong tot oud.
Zorg dan ook dat je erbij bent op 23 januari 2017 !

Meer informatie? Check facebook.com/dorpsplanhalle

 

 
Nieuw Dorpsplan voor Halle
 
Het bestuur van Halle’s Belang heeft zich voorgenomen om in 2016 een nieuw Dorpsplan te maken. Het doel is om te komen tot een actualisering van het bestaande Dorpsplan Halle uit 2005. Het Dorpsplan is een leidraad voor het bestuur van Halle’s Belang; richtinggevend voor het beleid ten aanzien van de ontwikkelingen zoals die zich voordoen in en rondom Halle.
Een aantal van de onderwerpen uit het plan van 2005 zijn gerealiseerd, maar er zijn ook een aantal onderwerpen die toen actueel waren, inmiddels achterhaald. Dit door de veranderde inzichten, maar ook doordat er in de maatschappij het één en ander is veranderd. Werd in 2005 nog gedacht in een groeiscenario, inmiddels weten we dat er meer in een krimpscenario gedacht moet worden.

Tijdens de Halse Dag van 2015 werd u de mogelijkheid geboden uw ideeën voor een nieuw Dorpsplan in een bus te deponeren. Omdat goede ideeën soms even tijd nodig hebben om te rijpen, heeft u via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ook reacties kunnen sturen. Tot nu toe hebben wij slechts enkele reacties ontvangen, daarom richten we ons nu via deze weg tot de inwoners van Halle.

Zaken waar wij als bestuur aan denken om te onderzoeken zijn:

1. Wat zijn de minimale eisen voor levensvatbaarheid van het dorp;
2. De samenwerking tussen de verschillende Halse verenigingen versterken, omdat er o.a. signalen komen die aangeven dat de “zelfredzaamheid van verenigingen daalt”;
3. Wat leeft er bij de jeugd van Halle en wat is toekomstperspectief, maar niet alleen bij jeugd, ook de middengroep en de snel groeiende groep ouderen hebben (verdienen) onze aandacht;
4. Op welke wijze kunnen we het dorp toekomstbestendig houden (voor wat betreft de middenstand);
5. Welke mogelijkheden zijn er om het dorp "groen" te houden.

Subsidie gemeente.
De gemeente Bronckhorst heeft voor het realiseren van een nieuw dorpsplan de daarvoor beschikbare maximale subsidie van € 5.000,00 toegekend.

Aanmelding voor werkgroepen.
We zijn op zoek naar mensen uit Halle die ons willen ondersteunen door in verschillende werkgroepen hierover verder te brainstormen. Wanneer u affiniteit heeft met één of meer van bovenstaande onderwerpen, meldt u zich dan voor 1 maart a.s. aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post: secretariaat Halle’s Belang, p/a Westerhofskamp 6, 7025 AW Halle.
Maar ook als u zelf een onderwerp wilt aandragen wat volgens u beslist in het nieuwe Dorpsplan thuishoort, laat het ons weten, want: Halle’s Belang is ook úw belang !
 
Januari 2016,
Het bestuur van Halle’s Belang